SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE STRANI www.ayurveda.si

1. Definicije pojmov

Ti splošni pogoji uporabe se nanašajo na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletne
strani www.ayurveda.si.

Lastnik, skrbnik, upravljavec spletnega mesta in domene www.ayurveda.si je Mageswari s.p.,
Zabretova 9a, 1000 Ljubljana.

Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katerokoli spletno stran na spletnem
mestu www.ayurveda.si.

2. Informacije o nas

Mageswari s.p., s sedežem na naslovu Zabretova 9a, 1000 Ljubljana.
Matična številka: 8141509000,
Davčna številka: SI21184577,

3. Sprejem splošnih pogojev

Uporabnik oziroma kupec je zavezan upoštevati te Splošne pogoje. Uporabnik z uporabo
spletnih strani www.ayurveda.si sprejema te Splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi
seznanjen in da se z njimi strinja.
V primeru, da se uporabnik s temi splošnimi pogoji ali delom teh splošnih pogojev ne strinja,
naj nemudoma preneha z dostopanjem do spletne strani.

4. Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je izključno v lasti lastnika spletnega mesta in je
avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila in podatkov šteje tudi
celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi.

Vsa avtorska dela so zaščitena že z nastankom in jih ni potrebno posebej označevati.
Skladno z določbami prava intelektualne lastnine k avtorsko zaščitnemu gradivu ni potrebno
dodajati oznake (npr. avtorsko zaščiteno, copyright, ©,ipd), ampak je le-to zaščiteno že s
samim nastankom ter nepooblaščenim osebam prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo,
distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter ostale oblike izkoriščanja
avtorskega dela.

Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij brez predhodnega pisnega
dovoljenja s strani lastnika ni dovoljena.

Lastnik si pridržuje pravico, da bo v primeru ugotovljenih kršitev pravic intelektualne lastnine
ukrepal proti kršitelju.

5. Plačilo

Plačilo za katerokoli storitev je lahko gotovinsko ali z bančno plačilno kartico. Uporabniku
oz.stranki se pri plačilu omogoči prikaz in izpis potrdila o opravljenem nakupu blaga ali
storitev. Potrdilo mora ob vseh zakonsko določenih podatkih vsebovati tudi identifikacijsko
številko nakupa, spletni naslov trgovine, ime trgovca, znesek nakupa z oznako valute in
pridobljeno avtorizacijsko številko z datumom in časom nakupa.

Kupec plača tudi bančno provizijo, če jo banka, ki je izdala kartico in pri kateri ima kupec
odprt bančni račun, zaračuna.

Cene veljajo od trenutka oddaje naročila. Vse cene vključujejo DDV.

Prodajalec si pridržuje spremembo cenika brez vnaprejšnje objave.

5.1. Plačilo na obroke

Omogočamo vam obročno odplačilo z NLB (Nova Ljubljanska Banka) karticami: Karanta,
Mastercard ali Visa – z odplačilno dobo tudi do 12 mesecev, upoštevajoč Zakon o potrošniški
kreditih. Pri tem vam ni potrebno obiskati banke, saj vam pogodbo o obročnem plačilu
dostavimo v podpis skupaj z naročenimi izdelki.
Odplačilo poteka preko trajnika z mesečno bremenitvijo vašega osebnega računa na izbrani
datum.

V kolikor se odločite za plačilo na obroke, si pridržujemo pravico zahtevati dokazila o vaši
plačilni sposobnosti, kar pomeni, da kopijo zadnjega bančnega izpiska pred odobritvijo
plačila na obroke dostavite na naslov:
Mageswari s.p.,
Zabretova 9a,
1000 Ljubljana,
s pripisom: »Hiša ayurveda trajniki« ali po elektronski pošti:info@ayurveda.si.

6. Reklamacije

Vse morebitne reklamacije mora kupec nemudoma sporočiti na e-poštni naslov:
info@ayurveda.si ali na naslov Hiša Ayurveda, Zabretova 9a, 1000 Ljubljana. Če iz narave
nepravilnosti izhaja, da se lahko reši na kraju samem kupec oziroma stranka pa je ni
reklamirala in o tem obvestil prodajalca oz. receptorja, se šteje, da se je kupec oziroma
stranka strinjala z opravljeno storitvijo, s tem pa izgubil pravico do vlaganja kasnejših
reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve ali/in plačilu škode oziroma odstopa od
pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo.

7. Odpoved rezervacije

Stranka ima pravico do odpovedi rezervacije. Odpoved mora biti poslana pisno preko
(elektronske) pošte: info@ayurveda.si ali izrečena po telefonski številki 031 639 408.

Že potrjeno rezervacijo lahko prekličete brez kakršnekoli odškodnine 1 dan pred prihodom.

V primeru nepravočasne odpovedi ali v primeru, da se stranka ne pojavi, ima Hiša Ayurveda
pravico zaračunati odškodnino za nezaseden termin 50 % od rezervirane storitve.

8. Odgovornost

Lastnik uporabnikom ne jamči, da bo uporaba storitev spletne strani www.ayurveda.si
popolnoma varna, neprekinjena, vedno na razpolago, niti, da bo opravičila njihova
pričakovanja do spletnega portala.

Prepovedan je vsak poskus namestitve zlonamerne programske opreme oziroma namestitev
zlonamerne programske opreme (virusi, črvi, trojanski konji, idr.) in vsiljene pošte, ki bi lahko
onemogočala delovanje spletne strani in škodovala drugim uporabnikom. Lastnik ne
prevzame odgovornosti za prenos morebitne zlonamerne programske opreme in s tem
povezane kakršne koli škode. Prav tako lastnik ne prevzame odgovornosti za škodo, ki bi
izvirala iz morebitnih tehničnih težav, prekinitve delovanja storitve ali drugih motenj (izpad
električne energije, mehanične okvare, odločitev državnih organov idr.).

9. Spremembe splošnih pogojev

Lastnik si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela
splošnih pogojev brez posebne najave in brez omejitev. Spremembe veljajo od trenutka
objave na spletnem mestu.

Lastnik se zavezuje, da bodo veljavni pogoji vedno enostavno dostopni na spletnem
naslovu www.ayurveda.si.

Lastnik lahko kadarkoli neomejeno spremeni, ukine ali prekine katerokoli del storitve, kakor
tudi dostopnost do katerekoli lastnosti storitve, aplikacije, baze podatkov ali posameznih
vsebin. Prav tako lahko lastnik vzpostavi dodatne omejitve na določene lastnosti in dele
storitev ali omeji posameznemu uporabniku ali registriranemu uporabniku dostop do delov ali
do celotne storitve brez predhodnega obvestila.

10. Reševanje pripomb in sporov

Vaša vprašanja, pripombe in pritožbe, ki se nanašajo na storitve spletne strani
www.ayurveda.si sporočite na e-poštni naslov:info@ayurveda.si ali na poštni naslov podjetja,
ki je naveden na začetku teh splošnih pogojev.

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta oziroma teh splošnih pogojev, se
uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pri čemer je za vse spore in pravne postopke
pristojno sodišče v Ljubljani.

11. Varovanje in zasebnost osebnih podatkov

To spletno mesto lahko zbira določene podatke o vašem obisku, kot so ime ponudnika
internetnih storitev, naslov IP (Internet Protocol) in ostale prosto dostopne podatke preko
spleta, prek katerega dostopate do interneta, datum in ura, ko dostopate do mesta, strani, ki
jih obiščete na mestu, in internetni naslov spletnega mesta, neposredno s katerega ste prišli
na naše mesto.

Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali, bomo skrbno varovali ter ravnali z njimi v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Vaše podatke bomo uporabili izključno za potrebe pošiljanja informacij, ki jih boste zahtevali
in za marketinške namene. Zagotavljamo, da vaših osebnih podatkov ne bomo zlorabili, vam
pošiljali nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršili vaše zasebnosti. V
primeru odjave od naročenih storitev ali vsebin nas pisno obvestite na info@ayurveda.si Vaši
osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za
dosego namena, za katerega so bili pridobljeni.

Vaših podatkov ne bomo uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v
uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Vaši podatki ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene,
ki bi vam lahko kakorkoli škodovali.

Vsebina izjave o varstvu osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje
najave in strinjanja.